به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت:مركز تخصصي زكات در اداره تبليغات اسلامي اين شهرستان  تاسيس گرديد
وي افزود:اين مركز با محوريت گفتمان سازي زكات ،توسط  شبكه تبليغ  بين مردم مي باشد.
 در آيئن تاسيس مركز تخصصي زكات حجت الاسلام قرباني رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه  مهمترين عامل  تاسيس اين مركز اعتماد كافي مردم نسبت به روحانيون دانست كه موجب کمک به همنوعان و  همکاری و مشارکت در پرداخت زكات ميشود.
حجت الاسلام قرباني تصريح كرد: بی گمان اگر در جوامع اسلامی، وظیفه پرداخت و دریافت زکات به صورت منسجم درآید، سرمایه ای که از این راه جمع می گردد، به رقم سرسام آوری خواهد رسید. چنانچه این سرمایه عظیم به بینوایان و نیازمندان اختصاص یا صرف دیگر کارهای خیر شود بی شک تحوّلی عظیم در زندگی امت اسلامی پدید خواهد آمد؛
رئيس اداره تبليغات اسلامي در ادامه اضافه كرد: پرداخت زکات چه بسا به نفع سرمایه داران و صاحبان مال و منال جامعه نیز می باشد؛ زیرا پرداخت وجوه شرعی نظیر زکات و خمس و... موجب تعدیل ثروت و نزدیک شدن طبقات مختلف جامعه به یکدیگر خواهد شد و طبعا حساسیتها کاهش یافته و اموال ثروتمندان در حاشیه امنیت قرار خواهد گرفت.