گزارش تصويري از پياده روي اربعين در شهرستان زرنديه